Luật random mã, lưu trữ, áp link của mã định danh WeREF


(Lưu ý : luật dưới đây chỉ áp dụng cho tên miền sanphamnhadam.com)

LUẬT RANDOM

  • Vào web không có mã + trước đó chưa có mã nào được áp dụng -> áp dụng random ngẫu nhiên ID (tỉ lệ phân đều trên các ID đang Active).
  • Nếu trước đó đã có mã áp dụng sẽ load mã đó.

LUẬT LƯU TRỮ COOKIE (TRÊN TRÌNH DUYỆT KHÁCH HÀNG)

  • Các mã được lưu trên trình duyệt khách 30 ngày.
  • Riêng mã được khách click (url có mã) thì mỗi lần khách vào web lại sẽ cộng thêm 30 ngày từ thời điểm đó (Ví dụ : ngày 1 khách click vào link có mã, ngày thứ 10 vào lại web chứa link thì từ ngày thứ 10 đó sẽ lưu thêm 30 ngày).

LUẬT ÁP LINK TỰ ĐỘNG

1. Nếu luật random được áp dụng thì các liên kết sẽ không tự động ép mã của người được random (khách hàng tự chia sẻ web sẽ không kèm mã).
2. Nếu khách vào bằng url chứa mã thì toàn bộ liên kết trong trang sẽ tự thêm mã (khách chia sẻ sẽ vô tình lan truyền mã của người quảng cáo link). Ví dụ : sanphamnhadam.com sẽ tự động thêm w=id phía sau

Mẹo : Quy luật áp link thứ 2 nhằm khuyến khích khách hàng chia sẻ link để mã định danh lan truyền theo cấp số nhân.