[tintuc]

Các chứng nhận chất lượng

  • Forever Living cam kết mang lại cho bạn những sản phẩm tốt nhất. 
  • Chúng tôi mang lại cho bạn nhiều giá trị khác chứ không chỉ là những sản phẩm hiệu quả. 
  • Chúng tôi cam kết những tiêu chuẩn cao nhất và chúng tôi mong sở hữu nhiều Giấy chứng nhận về sản phẩm để có thể chứng minh cho bạn về điều đó.

  1. Chứng nhận của Hội đồng khoa học quốc tế
  2. Giấy chứng nhận của Hiệp hội bảo vệ động vật PETA
  3. Dấu chứng nhận của Đạo Hồi
  4. Chứng nhận của Hội ăn kiêng
  5. Chứng nhận của Hồi giáo

[/tintuc]